Bộ hơi 1
Bộ hơi 5Bộ hơi 4Bộ hơi 3Bộ hơi 2

Bộ hơi

Phụ tùng Động cơ – Bộ hơi của Máy xây dựng Hải Âu.