Máy xây dựng Hải Âu phụ tùng 6
Máy xây dựng Hải Âu phụ tùng 7

Động cơ xúc lật nhỏ

Phụ tùng Động cơ cho xúc lật nhỏ của Máy xây dựng Hải Âu.