Máy xây dựng Hải Âu phụ tùng 5
Máy xây dựng Hải Âu phụ tùng 7

Khung gầm xúc lật nhỏ

Phụ tùng Khung gầm cho xúc lật nhỏ của Máy xây dựng Hải Âu.