Puli bơm
Puli bơm 2Puli bơm 3

Puli bơm nước

Phụ tùng Động cơ – Puli bơm nước của Máy xây dựng Hải Âu.