Trục lái bơm lái 1
Trục lái bơm lái 2

Trục lai bơm lái

Phụ tùng Trục lai bơm lái của Máy xây dựng Hải Âu.